Spomíname na nášho Ing. Roberta Spurného, CSc.

06.04.2016 15:21

Až keď sme sa dozvedeli, že dňa 21. decembra 2015 skončil svoju životnú púť vo veku 66 rokov rodák zo Serede, náš kolega, priateľ a nadšenec náuky o meraní – metrológie, až vtedy sme si začali uvedomovať, kto nás navždy opustil. Na jeho poslednej ceste, keď sme sa s ním prišli rozlúčiť vrátane väčšiny bývalých kolegov ČSMÚ, SMÚ a ČMI vrátane top manažmentu ČMI, sme si začali uvedomovať, koho strácame a čo pre nás znamenal.

Odišiel významný človek, ktorý celý svoj aktívny pracovný život venoval metrológii, jej rozvoju a následnej perfektnej reprezentácii Československa, následne Slovenska a Česka takmer vo všetkých kútoch sveta. Okrem svojej práce miloval svoju rodinu a modely historických plachetníc, ktoré vyrábal s nevšednou precíznosťou.

Až keď som začal písať tieto riadky a sumarizoval som stopy jeho práce, ktoré po ňom zostali, až vtedy som si uvedomil, kto nás vlastne navždy opustil.

Pokúsim sa zrekapitulovať niektoré nezmazateľné stopy jeho aktívneho života:

Od úspešného ukončenia Strojníckej fakulty SVŠT Bratislava v roku 1973 do svojho odchodu do dôchodku bola jeho jediným zamestnávateľom metrológia, a to Československý metrologický ústav, po rozdelení Československa Slovenský metrologický ústav a nakoniec Český metrologický institut, pričom tejto svojej pracovnej životnej láske venoval „iba“ 40 rokov svojho plodného života.

Výpočet výsledkov jeho pracovnej činnosti je neobvyklý a jedinečný, o čo sa v krátkosti pokúsim.

Po obhájení ašpirantúry, ktorú úspešne absolvoval v ČSMÚ sa stal pracovníkom odboru hmotnosti, kde sa venoval vývoju a výskumu metód a zariadení slúžiacich k realizácii etalonáže ako aj výkonu merania a kalibrácie. Počas svojho pôsobenia na ústave postupne prešiel výkonom všetkých funkcií od radového pracovníka, vedeckého tajomníka až po funkciu riaditeľa, v ktorej pôsobil v rokoch 1993 - 1995.

Úspešne pôsobil v rozvojových krajinách ako expert UNIDO, resp. ako expert. Konkrétne v Etiópii, Zambii, Sýrii, Čiernej Hore a Kosove pôsobil pri budovaní primárnej etalonáže, výkonu metrologickej nadväznosti, realizácii akreditačných schém, identifikácii a výpočte neistôt merania.

Ako vedecký hosť pracoval vo význačných národných metrologických inštitútoch ako sú PTB Braunschweig (Nemecko), VNIIM Leningrad (Rusko), IMGC Torino (Taliansko), BIPM Sévres (Francúzsko), NMi Delft (Holandsko), NPL Teddington (Veľká Británia).

Školil špecialistov z rozvojových krajín (Vietnam, Kuba, Severná Kórea, Egypt, Mongolsko, Kirgizsko, Kazachstan) o primárnej etalonáži hmotnosti (kalibrácia závaží a váh).

Od roku 1983 prednášal na Strojníckej fakulte STU na tému „Technológia výroby meracích prístrojov” a „Konštrukcia meracích prístrojov” pre denných poslucháčov a taktiež na postgraduálnom štúdiu metrológie na STU (témy: metrológia hmotnosti, hustoty, viskozity, sily a dĺžky).

Počas svojho pôsobenia v ČSMÚ a SMÚ bol vedeckým garantom národného etalónu hmotnosti, národného etalónu kinematickej viskozity a národného etalónu hustoty.

Osobne realizoval merania v rámci kľúčových porovnávacích meraní v rámci metrologických inštitútov v oblastiach hmotnosti, kinematickej viskozity a hustoty s výsledkami, na základe ktorých je Slovenský metrologický ústav akceptovaný ako signatár MRA.

Realizoval etalonážne zariadenia:

 • rekonštruoval primárnu Rueprechtovu mechanickú váhu pre SMÚ;
 • mechanické komparátory hmotnosti pre SMÚ a pre ASMW Berlín;
 • komparačné váhy vrátane aplikácie teórie kompenzácie elektromagnetickou silou pre SMÚ;
 • šesť automatických zariadení na kalibráciu súprav závaží pre SMÚ;
 • tri automatické zariadenia na kalibráciu súpravy závaží pre NMi Delft;
 • päť automatických vážiacich zariadení pre primárnu prípravu zmesí plynov pre SMÚ, GUM Varšava, ČMI Praha (2x) a pre NMi Delft;
 • mechanickú časť zariadenia pre hydrostatické váženie pre stanovenie objemu závaží v BIPM Sévres;
 • zariadenie hydrostatického váženia pre NPL Teddington;
 • automatické zariadenie pre kalibráciu vibračných hustomerov kvapalín pre SMÚ;
 • automatické zariadenie pre hydrostatické váženie – pre hustoty kvapalín a pre meranie objemov etalónov hmotnosti pre SMÚ;
 • automatické zariadenia pre skúšanie pre neautomatické vážiace zariadenie triedy presnosti I a II pre SMÚ;
 • automatické zariadenie na meranie hustôt kvapalín pre NMI Sarajevo;
 • nakladacie zariadenia pre komparátory hmotnosti používané pre kalibráciu meracieho zariadenia prietoku v ČMI.

Na základe dokumentov OIML bol spracovateľom slovenských technických noriem (technické požiadavky a metódy skúšania) pre závažia a neautomatické vážiace zariadenia.

Ako audítor Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) pre oblasť merania a kalibrácie hmotnosti (závažia, neautomatické a automatické vážiace zariadenia), pre hustotu, objem a silu vykonal 95 auditov, väčšinou v kalibračných laboratóriách.

Ako audítor SNAS-u prednášal na školeniach, seminároch a konferenciách o aplikácii systému kvality laboratórií podľa STN EN ISO/IEC 17025. Pre orgány národnej akreditačnej služby a metrologické inštitúty prednášal o identifikácii a vyhodnocovaní neistôt v Kirgizsku, Kazachstane a na Ukrajine.

Pravidelne sa zúčastňoval zasadaní Eurometu, neskôr Eurametu ako reprezentant československej, neskôr slovenskej metrológie s odbornými príspevkami. Na najvyššej úrovni európskej metrológie zastával 4 roky funkciu prezidenta COOMETU.

Z osobnej evidencie Róberta vyplynulo, že publikoval 75 odborných prednášok v slovenčine (týkajúce sa meracích metód vrátane výpočtu neistoty), 18 prednášok v angličtine, spracoval 18 manuálov pre metrológiu hmotnosti a súvisiacich veličín (gravimetrické metódy merania). Bol riešiteľom 44 výskumných správ (budovanie primárneho etalónového zariadenia pre SMÚ a kalibrácia primárnych etalónov SMÚ hmotnosti, hustoty, medzinárodné porovnania) a 105 publikovaných prednášok pre Školiace centrum SMÚ. Bol autorom 32 publikácií v slovenských periodikách (týkajúcich sa konštrukcie a realizácie hmotnostných komparátorov, automatických meracích zariadení a metód kalibrácie prístrojov na meranie hmotnosti a hustoty).

Róbert bol spoluzakladateľom Kalibračného združenia SR (KZ SR), kde bol dlhoročným členom výboru (6 volebných období) a kde 4 volebné obdobia zastával taktiež funkciu predsedu. Prácu vo výbore KZ SR bol nútený ukončiť pre nezáujem jeho zamestnávateľa o fungovanie KZ SR. Za jeho dlhoročnú činnosť a zásluhy o rozvoj činnosti KZ SR mu zástupcovia členov KZ SR udelili VIP titul čestného predsedu KZ SR.

Vypracoval všeobecné pracovné postupy pre kalibráciu neautomatických vážiacich zariadení, kalibráciu závaží, pre meranie objemu závaží, meranie hustoty kvapalín, vibračných hustomerov, objemu laboratórneho skla a kalibráciu sklenených areometrov, ktorých vypracovanie bolo iniciované, objednané a distribuované KZ SR.

Jeho posledné dielo „Meranie hmotnosti na váhach s neautomatickou činnosťou - Príručka pre používateľov meradiel hmotnosti“ v rámci riešenia úloh rozvoja metrológie v SR za rok 2015, ktoré na oponentúre v ÚNMS SR v novembri 2015 úspešne obhájil, malo byť začiatkom jeho ďalšej dohodnutej spolupráce s KZ SR v rámci spracovávania učebných materiálov pre vzdelávanie metrológov. Jeho smrť nám v tom však zabránila ...

Na Slovensku nebolo a nie je mnoho takých, ktorí by takým významným spôsobom prispeli k rozvoju metrológie v ktorejkoľvek jej oblasti - metód merania, realizácii primárnej i sekundárnej etalonáže hmotnosti, k technickej realizácii primárnej etalonáže, definovaniu a precizovaniu metód merania a kalibrácie, vyhodnocovaniu výsledkov merania, preukazovaniu spôsobilosti v realizácii primárnej etalonáže, zabezpečovaniu metrologickej výuky a osvety, najmä však k excelentnej reprezentácii Slovenska vo svete.

Ak raz metrologická obec vytvorí Sieň slávy metrológie, tak Róbert tam určite patrí.

Na dielo, čo za sebou zanechal, a ktoré nesie visačku kvality a excelentnosti, môžeme byť iba pyšní.

Róbert, Tvoje dielo a stopy Tvojej práce Ťa trvalo zapísali do histórie československej, slovenskej i českej metrológie, Európy i sveta. Bolo nám cťou byť Tvojím kolegom, priateľom, spolupracovníkom ...

 

Ing. František Drozda

predseda KZ SR