Kto sme (Naše Motto stále je: "Robme veci lepšie")

Agentúra pre Metrológiu, Akreditáciu, Normalizáciu a Skúšobníctvo (AMANS) je organizáciou, ktorá sa orentuje na osvetovú a vzdelávaciu, audítorskú a poradenskú činnost v oblastiach uvedených v jej názve,

Predmetom činnosti spoločnosti AMANS je tak ako je uvedené v našej trvalej poduke činnosti najmä:

  • Organizovať celoživotné vzdelávanie v oblasti merania a kalibrácie meradiel vo výkone skúšobníctva a integovaného systému firemného managementu vrátane managementu - starostlivosti o jednotné a správne meranie (metrológie) ako nedielnej súčasti integrovaného systému manažérstva (ISM) formou poradenskej činnosti, odborných seminárov, kurzov a školení, zameraných na konkrétne oblasti a veličiny,
  • Vykonávať poradenskú činnosť pre firmy a organizácie v SR v rámci prípravy na certifikáciu a akreditáciu podľa noriem ISO 9001, 16949, 17025, 14001, 18001 (45001), 27001a 31010.
  • Prispievať k tvorbe a funkčnosti systému zabezpečovania jednotnosti a správnosti merania - metrologického poriadku v orgánoch a organizáciách v Slovenskej republike zodpovedajúcej požiadavkám medzinárodných predpisov a prospešnosti pre užívateľov meradiel. Za tým účelom vytvárať tok informácií zo zahraničných metrologických pracovísk, z ÚNMS SR, vedeckých ústavov, vysokých škôl a odborných inštitúcií.
  • vykonávať audítorskú čiínnosť v oblastiach definovaných normami ISO 9001, 10012, 14001, 18001, 27001, 31010, 17025, 17043 a súvisiacimi legislatívnymi aktami.
  • Pripomienkovať návrhy legislatávnych dokumentov a koncepčných zámerov týkajúcich sa problematiky starostlivosti o firemný integrovaný sustém manažérstva vrátane starostlivosti o jednotnosť a správnosť merania spracovávaných a vydávaných prostredníctvom orgánov štátnej správy,akreditačnej služby trastových predpisov a pokynov.

Podrobnej,šie pozri v našej aktuálnej ponuke a trvalej ponuke našich služieb.